ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent rodziny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2017-08-07

Ogłoszono dnia: 2017-08-07 przez Anna Mierzwa

Termin składania dokumentów: 2017-08-22 00:00:00

Nr ogłoszenia: 19/2017

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe  obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz. 575 ze zm.) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 3. W pełni zdolna do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 4. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Posiada nieposzlakowaną opinię.
 6. Posiada prawo jazdy kat. B.
 7. Zna przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz inne akty normatywne związane z pomocą społeczną.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
 2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
 4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodzinami.
 5. Wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                       w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
3.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
4.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
6.Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
7. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
8.Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
9.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
10.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
11.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców.
12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
13.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.
14.Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
15.Współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
16.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań będzie niezbędna.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze 1 etat.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę  od 01.09.2017r. do 31.12.2018r.
 3. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List  motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie o  niekaralności.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%. 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-22 00:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko asystenta rodziny w ramach projektu ,,Od aktywności  do samodzielności” – aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Świdnica ”  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1  w terminie od dnia 7 sierpnia 2017r. do dnia 22 sierpnia 2017r. do godz. 15.00.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Gminy Świdnica do dnia 31.08.2017r.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. Długa 85/1 
66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub oferty  niekompletne    nie będą rozpatrywane. GOPS w Świdnicy zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna do dnia 31.08.2017r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mierzwa Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mierzwa Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 10:00:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 10:01:44
Osoba, która zmieniła informację: Robert Fidos Data ostatniej zmiany: 2017-08-28 12:36:42
Artykuł był wyświetlony: 670 raz(y)

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy