ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Asystent rodziny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2019-09-03

Ogłoszono dnia: 2019-09-03 przez

Termin składania dokumentów: 2019-09-12 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1.    Posiada obywatelstwo polskie.
2.    Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studia podyplomowe  obejmujące zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 t. j. z dnia 2019.06.14) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
3.    W pełni zdolna do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
4.    Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5.    Posiada nieposzlakowaną opinię.
6.    Posiada prawo jazdy kat. B.
7.    Zna przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz inne akty normatywne związane z pomocą społeczną.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku.
 2. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy.
 3. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność.
 4. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodzinami.
 5. Wysoka kultura osobista.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym.
2.Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.
3.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych.
4.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych.
5.Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.
6.Wspieranie aktywności społecznej rodzin.
7.Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
8.Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.
9.Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych.
10.Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.
11.Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców.
12.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną.
13.Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.
14.Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach.
15.Współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.
16.Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań będzie niezbędna.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na zastępstwo – umowa o pracę.
 2. Zatrudnienie od 01.10.2019r.
 3. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List  motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej.
 5. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie o  niekaralności.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-09-12 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1 w terminie od dnia 03 września  2019r. do dnia 12 września 2019r. do godz. 15.00.
c. Miejsce:
Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub oferty  niekompletne nie będą rozpatrywane. GOPS w Świdnicy zastrzega sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna dnia 18.09.2019r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mierzwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-03 12:59:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-03 13:03:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-18 12:16:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony