ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 19/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. płac i zatrudnienia

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Wymiar etatu: 6/8

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy

Data udostępnienia: 2018-12-04

Ogłoszono dnia: 2018-12-04 przez Liliana Reimann

Termin składania dokumentów: 2018-12-14 00:00:00

Nr ogłoszenia: 19/2018

Zlecający: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. wykształcenie min. średnie i co najmniej 5-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej 3-letni staż pracy;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych;
 2. znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu Pracy,  Karty Nauczyciela, ustawy ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych;
 3. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych;
 4. preferowane doświadczenie w płacach (minimum 1 rok)
 5. preferowane doświadczenie w JST (minimum 2 lata)
 6. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, dobra organizacja pracy;
 7. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek płacowych pracowników, ewidencja czasu pracy, prowadzenie spraw związanych z naliczaniem składek ZUS i podatku dochodowego;
 2. Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników oraz innych potrąceń z list płac;
 3. Przygotowywanie przelewów składek i należności na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego;
 4. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, wystawianie świadectw pracy;
 5. Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umów o dzieło, umów zlecenia) dla zleceniobiorców;
 6. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej, zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, raportów dla pracowników, sprawy związane z ustalaniem kapitału początkowego;
 7. Współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury do organu rentowego;
 8. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na wniosek pracownika;
 9. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);
 10. Rozliczanie zobowiązań z ZUS, Urzędem Skarbowym, Kasą Zapomogowo-Pożyczkową, SKOK-iem oraz w zakresie ubezpieczenia grupowego pracowników;
 11. Kontrolowanie i gospodarowanie funduszem wynagrodzeń;
 12. Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z funduszu płac;
 13. Pomoc przy obsłudze Systemu Informacji Oświatowej;
 14. Pomoc przy projektach ze środków Unii Europejskiej;
 15. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 16. Prowadzenie archiwizacji dokumentów;
 17. Pomoc przy rozliczaniu dotacji dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego;
 18. Składanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych informacji do PFRON i GUS;
 19. Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
 20. Nadzór nad aktami prawnymi w zakresie płac i zatrudnienia;
 21. Wykonywanie obowiązków Głównej Księgowej podczas jej nieobecności. Prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków zgodnie
  z klasyfikacją budżetową oraz prowadzenie kont w układzie syntetycznym i analitycznym oraz sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 22. Wykonywanie wszystkich innych czynności zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 6/8 etatu,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 3. pakiet socjalny.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. oświadczenie kandydata o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 2 %.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-14 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. płac i zatrudnienia”  osobiście w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane.
c. Miejsce:
w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Ogrodowej 36, 66-008 Świdnica lub pocztą 
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego);
 2. kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 36;
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone;  
 5. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-32-13;

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Liliana Reimann Data wytworzenia informacji: 2018-12-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Liliana Reimann Data wprowadzenia do BIP 2018-12-04 10:52:31
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Noga Data udostępnienia informacji: 2018-12-04 12:22:46
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2019-01-28 11:20:10
Artykuł był wyświetlony: 441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu