ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

za rok 2003

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-22 13:25:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-22 13:25:09
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-22 13:25:09
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-22 13:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-11-29 21:58:16
Artykuł był wyświetlony: 6357 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy działania jednostek pomocniczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:12:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy. Tworzy je w drodze uchwały rada gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy samych mieszkańców. Zasady tworzenia jednostek pomocniczych określa statut gminy. Organizacja i zakres działania sołectwa, dzielnicy lub osiedla ustala rada gminy indywidualnie w formie odrębnego statutu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:12:14
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:12:14
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:12:18
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:12:18
Artykuł był wyświetlony: 12478 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 18 ustawy samorządowej rada gminy jest we wszystkich sprawach z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa określa również katalog spraw, należących do wyłącznej właściwości gminy. Zaliczymy do nich:
a) organizacyjne (np.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych),
b) finansowo - majątkowe (np.: przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania);
c) osobowe (wybór i odwołanie zarządu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy),
d) kierowniczo - kontrolne (np.: rozpatrywanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu),
e) inne (podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa).

Powyższe wyliczenie nie jest zamknięte, ponieważ do wyłącznej właściwości rady gminy mogą być przekazywane w drodze ustawy także inne sprawy.

Rada gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Jej obrady mają charakter sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone. W związku z szerokim zakresem zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości rady; bądź też do zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia - we wszystkich sprawach.

Ważną rolę odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe (z których jedna ma charakter obligatoryjny - komisja rewizyjna dla kontroli zarządu i podległych mu jednostek). Rada ma również uprawnienia do powoływania komisji doraźnych dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

Organem wykonawczym gminy zgodnie z art. 26 ustawy samorządowej jest zarząd. W jego skład wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez radę ze swego grona lub spoza składu rady. Jeśli rada gminy nie wybierze zarządu w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów - ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza przeprowadzenie w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady. Do czasu wyboru zarządu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza osobę, która pełni w tym czasie funkcje organów gmin. Jeżeli nowa rada nie wybierze zarządu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa aż do dnia wyboru rady na kolejną kadencję. Na ten okres Prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:08:33
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:08:33
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 12191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Referat Gospodarki i Rozwoju

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-09-23 12:32:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
11 Katarzyna Krynicka Kierownik Referatu Gospodarki (68) 3273115 wew. 132
8 Paweł Rawdanis Inspektor ds. podziału nieruchomości, ewidencji gruntów i budynków (68) 3273115 wew. 132
10 Joanna Domańska Inspektor ds. budownictwa (68) 3273115 wew. 131
10 Arkadiusz Korotczuk Główny specjalista ds. budownictwa i nadzoru nad drogami (68) 3273115 wew. 131
9 Maria Wojciechowska -Czerpińska Inspektor ds. planowania przestrzennego (68) 3273115 wew. 145
9 Agnieszka Mrozik
Inspektor ds. środków pomocowych
 
(68) 3273115 wew. 140
 
Do zakresu zadań realizowanych przez pracowników referatu należy:
1. drogownictwo, 
2. współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy, 
3. oświetlenie uliczne (dostawa energii elektrycznej),
4. nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów,
5. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie środowiska, 
6. gospodarka wodna,
7. ochrona przyrody, ochrona zwierząt, leśnictwo i łowiectwo, 
8. rejestracja psów ras uznanych za agresywne,
9. rolnictwo tj. nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą, 
10. wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym, 
11. przeprowadzanie spisów rolnych, 
12. gospodarka nieruchomościami, 
13. inwentaryzacja mienia gminnego, 
14. gospodarka gruntami stanowiącymi mienie gminne - tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, prowadzenie spraw sprzedaży, oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ustalenie opłat z tego tytułu, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
15. rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
16. scalenie i wymiany gruntów, 
17. zagospodarowanie przestrzenne, 
18. numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów,
19. sprzedaż lokali mieszkalnych,
20. prowadzenie zadań inwestycyjnych gminy, przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji, opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych gminy, 
21. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
22. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad zabytkami z terenu gminy;
23. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
24. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
26. wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
27. przygotowanie dokumentacji związanej z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami do Studium…
28. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium…
29. wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
30. uzgodnienia zjazdów,
31. organizowanie postępowania przetargowego na usługi, dostawy i roboty budowlane;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2003-09-23 12:32:18
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2003-09-23 12:32:18
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-09-23 12:32:22
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 09:59:39
Artykuł był wyświetlony: 12275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

podstawy prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-09-22 14:54:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Status prawny gminy jako podstawowej jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Kostytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Gmina jest - zgodnie z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym - wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium. Przez pojęcie wspólnoty samorządowej należy rozumieć prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób. Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice Rada Ministrów w formie rozporządzenia.

Zadania gminy zostały określone w art. 6 ustawy samorządowej, zgodnie z którym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Jak więc wynika z powyższego, gmina załatwia lokalne sprawy publiczne, które przydzielone zostały jej przez ustawę, a także te, które nie zostały ustawowo przekazane innemu podmiotowi.

Do zadań gminy należy przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Do zadań własnych gminy zaliczyć należy sprawy z zakresu:
a) infrastruktury technicznej gminy (np.: gminne drogi, ulice, place, kanalizacja, komunalne budownictwo mieszkaniowe),
b) infrastruktury społecznej (np.: ochrona zdrowia, oświata, kultura),
c) porządku i bezpieczeństwa publicznego (np.: organizacja ruchu drogowego, ochrona przeciwpożarowa),
d) ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona środowiska).

Zadania własne wykonuje gmina w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Gmina ma obowiązek wykonywać zadania własne. Zaspokajanie potrzeb publicznych nie może zależeć bowiem od swobodnej oceny aktualnego składu osobowego organów gminy. Ustawodawca zabezpiecza realizację tych funkcji przez wprowadzenie ich do zadań obowiązkowych, które mają zapewnić mieszkańcom gminy określony poziom zaspokojenia potrzeb publicznych.

Do zadań gminy należy również wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zgodnie z art. 8 ustawy samorządowej są to zadania zlecone gminie przez inny podmiot administracyjny, jakim jest państwo. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu jej środków finansowych na ich realizację. Gmina może również wykonywać zadania zlecone dobrowolnie, na podstawie porozumienia z właściwym organem administracji rządowej.

Podmiotami upoważnionymi do rozstrzygania w sprawach gminy są władze gminy. Głównym organem władz gminy jest wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy. Wspólnota ta podejmuje rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu wyborczym oraz w referendum, a także poprzez organy gminy. W referendum mogą brać udział wszyscy mieszkańcy gminy uprawnieni do głosowania. Szczegółowe zasady określa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. W sprawach samo opodatkowania się, ustawa gminna przewiduje wyłączność referendum. Może ono być ponadto przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy. Decyduje o tym rada gminy, jeżeli ma ono zostać przeprowadzone z jej inicjatywy. O przeprowadzeniu referendum mogą zdecydować również obywatele, jeżeli z inicjatywą wystąpi co najmniej 1/10 uprawnionych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Mazurkiewicz Data wytworzenia informacji: 2003-09-22 14:54:12
Osoba, która odpowiada za treść: Izabela Mazurkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2003-09-22 14:54:12
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-09-22 14:55:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-12-10 12:08:38
Artykuł był wyświetlony: 4976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-09-16 13:19:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr inż. Adam Jaskulski
Data wyboru na urząd: 29.06.1994

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji Wójta oraz jego zastępcy z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.

Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
dokonywania wydatków budżetowych,
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
dysponowania rezerwami budżetu gminy,
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych
w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2003-09-16 13:19:56
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2003-09-16 13:19:56
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-09-16 13:21:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 09:03:00
Artykuł był wyświetlony: 10793 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Artykuł testowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-04-26 16:10:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

To jest artykuł
 
Treść

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2006-04-26 16:10:02
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2006-04-26 16:10:02
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony: 1541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

test

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-29 11:33:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

gfdgdfgfdg

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2008-09-29 11:33:41
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2008-09-29 11:33:41
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony: 1595 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu