ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZSwŚ uchwała - załącznik 1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-06-22 10:01:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.III/16/99 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999r.
 
Określa się granice obwodów placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Świdnicy jak niżej :
1.      Szkoła Podstawowa w Świdnicy - do obwodu szkoły należą:
-       Piaski, Łochowo, Świdnica - klasy I-VI i „O"
-       Grabowiec, Koźla, Lipno, Letnica osiedle - klasy IV-VI
2.      Szkoła Podstawowa w Świdnicy - punkt filialny w Koźli - do obwodu szkoły należą:
-       Grabowiec, Koźla, Letnica osiedle, Lipno - klasy I-III i „0".
3.      Gimnazjum w Świdnicy - do obwodu szkoły należą:
-       Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Letnica osiedle, Lipno, Łochowo, Orzewo, Piaski, Radomia, Słone, Świdnica, Wilkanowo.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2004-06-22 10:01:59
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2004-06-22 10:01:59
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-06-22 10:02:58
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-18 09:15:15
Artykuł był wyświetlony: 5722 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UCHWAŁA POWOŁUJĄCA ZSwŚ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-06-22 09:58:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA   Nr III/16/99 Rady   Gminy   Świdnica z dnia 29 kwietnia 1999r. 
 w sprawie powołania Zespołu Szkół w Świdnicy.
 
   Na podstawie art.62 ust.l ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz.321 z póź.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r.Nr 13,poz.74 z póź.zm.) – uchwala się, co następuje:
 
§1
Powołuje się Zespół Szkół w Świdnicy, w skład którego wchodzą:
 1. Gimnazjum w Świdnicy
 2. Szkoła Podstawowa w Świdnicy
-        punkt filialny w Koźli Szkoły Podstawowej w Świdnicy o strukturze organizacyjnej klas I-III.
 
§2
Obwód Zespołu Szkół w Świdnicy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§3
Organizację szkoły określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Świdnica.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 1999r. i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2001 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2004-06-22 09:58:50
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2004-06-22 09:58:50
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-06-22 10:00:23
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2014-03-18 09:14:05
Artykuł był wyświetlony: 5966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-04-28 12:10:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2004-04-28 12:10:38
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2004-04-28 12:10:38
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-04-28 12:11:33
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2015-01-26 13:10:03
Artykuł był wyświetlony: 7693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Straż Gminna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-04-21 12:50:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

W gminie Świdnica 1 maja 1999 roku została utworzona Straż Gminna. Straż jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną do ochrony porządku publicznego na terenie gminy Świdnica. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli. Nadzór nad działalnością straży sprawuje bezpośrednio wójt a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do obowiązków Straży Gminnej Gminy Świdnica należy w szczególności:
 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
 • kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
 • pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
 • współdziałanie z organizatorami imprez publicznych w zakresie ochrony porządku
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń
 • współdziałanie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

Szkoła Podstawowa w Słonem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2004-02-18 11:34:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Waldemar Puchalski
Adres: ul. Szkolna 1
Słone, 66-008 Świdnica
tel. 68 3273136
e-mail:
 
Szkoła Podstawowa  w Słonem wraz z 2 oddziałami przedszkolnymi i boiskiem wielofunkcyjnym kierowana jest przez dyrektora Waldemara Puchalskiego, więcej informacji na stronie internetowej szkoły: http://www.spslone.zgora.pl/
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Kościukiewicz Data wytworzenia informacji: 2004-02-18 11:34:07
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Kościukiewicz Data wprowadzenia do BIP 2004-02-18 11:34:07
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2004-02-18 11:34:10
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2017-09-27 11:53:46
Artykuł był wyświetlony: 20922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2003

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-11-19 13:25:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-11-19 13:25:14
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-11-19 13:25:14
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-11-19 13:30:01
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-11-19 13:30:01
Artykuł był wyświetlony: 4169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

za rok 2003

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-22 13:25:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-22 13:25:09
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-22 13:25:09
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-22 13:27:21
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2012-11-29 21:58:16
Artykuł był wyświetlony: 6322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy działania jednostek pomocniczych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:12:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina jest podzielona terytorialnie na jednostki pomocnicze, takie jak sołectwa na obszarach wiejskich, a dzielnice czy osiedla w miastach, wreszcie miasta na terenie gminy. Tworzy je w drodze uchwały rada gminy, z urzędu, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy samych mieszkańców. Zasady tworzenia jednostek pomocniczych określa statut gminy. Organizacja i zakres działania sołectwa, dzielnicy lub osiedla ustala rada gminy indywidualnie w formie odrębnego statutu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:12:14
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:12:14
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:12:18
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:12:18
Artykuł był wyświetlony: 12384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawy prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-10-01 11:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 18 ustawy samorządowej rada gminy jest we wszystkich sprawach z zakresu działania gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ustawa określa również katalog spraw, należących do wyłącznej właściwości gminy. Zaliczymy do nich:
a) organizacyjne (np.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych),
b) finansowo - majątkowe (np.: przekazywanie jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania);
c) osobowe (wybór i odwołanie zarządu gminy, powoływanie i odwoływanie sekretarza oraz skarbnika gminy),
d) kierowniczo - kontrolne (np.: rozpatrywanie sprawozdań z zakresu wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi z tego tytułu),
e) inne (podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników, nadawania honorowego obywatelstwa).

Powyższe wyliczenie nie jest zamknięte, ponieważ do wyłącznej właściwości rady gminy mogą być przekazywane w drodze ustawy także inne sprawy.

Rada gminy wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Jej obrady mają charakter sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone. W związku z szerokim zakresem zadań rady istnieje potrzeba przekazywania części jej zadań innym organom do rozstrzygania - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości rady; bądź też do zaopiniowania, bądź opracowania projektu rozstrzygnięcia - we wszystkich sprawach.

Ważną rolę odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe (z których jedna ma charakter obligatoryjny - komisja rewizyjna dla kontroli zarządu i podległych mu jednostek). Rada ma również uprawnienia do powoływania komisji doraźnych dla wykonania zadań nadzwyczajnych.

Organem wykonawczym gminy zgodnie z art. 26 ustawy samorządowej jest zarząd. W jego skład wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez radę ze swego grona lub spoza składu rady. Jeśli rada gminy nie wybierze zarządu w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów - ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Po rozwiązaniu rady gminy, Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza przeprowadzenie w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania rady. Do czasu wyboru zarządu, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznacza osobę, która pełni w tym czasie funkcje organów gmin. Jeżeli nowa rada nie wybierze zarządu, ulega rozwiązaniu z mocy prawa aż do dnia wyboru rady na kolejną kadencję. Na ten okres Prezes Rady Ministrów ustanawia zarząd komisaryczny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Iwo Dziechciarow Data wytworzenia informacji: 2003-10-01 11:08:33
Osoba, która odpowiada za treść: Iwo Dziechciarow Data wprowadzenia do BIP 2003-10-01 11:08:33
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-10-01 11:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Iwo Dziechciarow Data ostatniej zmiany: 2003-10-01 11:08:37
Artykuł był wyświetlony: 12076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu