ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-14 Zarządzenia W sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego 0050.14.2019 Obowiązujący
2 2019-01-14 Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, W tym Wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 0050.13.2019 Obowiązujący
3 2019-01-10 Zarządzenia w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2019 0050.12.2019 Obowiązujący
4 2019-01-10 Zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2019 rok oraz przeniesienia środków budżetowych 0050.11.2019 Obowiązujący
5 2019-01-07 Zarządzenia w sprawie powołania komisji do oceny ofert pn.: ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica” 0050.10.2019 Obowiązujący
6 2019-01-07 Zarządzenia w sprawie określenia kosztu jednej godziny usługi opiekuńczej, udzielonej mieszkańcom gminy Świdnica 0050.9.2019 Obowiązujący
7 2019-01-03 Zarządzenia w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Gminy w Świdnicy 0050.8.2019 Obowiązujący
8 2019-01-02 Zarządzenia w spr. zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Rejestru Umów w UG Świdnica 0050.7.2019 Obowiązujący
9 2019-01-02 Zarządzenia w sprawie określenia zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Świdnica, objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad refundacji i zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkół lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 0050.5.2019 Obowiązujący
10 2019-01-02 Zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Świdnica 0050.2.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy