ˆ

Strona główna

Drukuj informacjęAkt prawny: IX/59/10

Szczegóły informacji

IX/59/10

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Nieobowiązujący

Sesja:

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2011-01-25

Data podjęcia/podpisania: 2010-10-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 1 pozycja 14, opublikowano dnia: 2011-01-11

Tytuł aktu:

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.

Utracił moc przez:

XXXVII/228/2017

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)

Treść:

Uchwała Nr IX/59/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się:

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy jest samorządową instytucją kultury Gminy Świdnica, utworzoną na mocy Uchwały Nr IX/58/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 października 2010r.
2. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę Świdnica pod nr 1/2010 i posiada osobowość prawną.
§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy działa według obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach publicznych (DZ. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.),
5) niniejszego statutu.
§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Ośrodku Kultury – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy – samorządową instytucję kultury,
2) Bibliotece – należy przez to rozumieć Gminną Bibliotekę Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy,
3) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świdnica,
4) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Świdnica,
5) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy lub osobę czasowo wykonującą tę funkcję.
§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Świdnica.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest budynek w Świdnicy przy ulicy Ogrodowej 37.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 5. Ośrodek Kultury realizuje cele i zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz popularyzacji czytelnictwa.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą:
1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
4) współpraca, w tym również międzynarodowa, z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,
5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych,
6) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych,
7) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i historii.
2. W zakresie działalności Ośrodka Kultury jest prowadzenie m. in. Biblioteki Gminnej.
3. Wójt może zlecić Ośrodkowi Kultury wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy, zapewniając na ten cel środki finansowe.
§ 7. Ośrodek Kultury realizuje zadania poprzez:
1) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów, imprez plenerowych, przeglądów oraz innych przedsięwzięć,
2) prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów i kół zainteresowań,
3) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie przedmiotów związanych z historią gminy,
4) popularyzowanie walorów historycznych i turystycznych gminy.

Rozdział 3.
Organizacja Domu Kultury

§ 8. 1. Działalnością Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor powołany na to stanowisko przez Wójta na czas określony lub nieokreślony.
1) Kandydata na stanowisko Dyrektora można wyłonić w drodze konkursu.
2) Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury, odpowiada za całokształt działalności i reprezentuje tę instytucję na zewnątrz.
§ 9. 1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością podstawową i administracją,
2) nadzór nad składnikami majątkowymi placówki,
3) opracowanie planów rzeczowych i finansowych,
4) prowadzenie okresowej sprawozdawczości,
5) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instytucji wewnętrznych,
6) wykonywanie funkcji pracodawcy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania powierzonych im spraw,
7) prowadzenie kontroli zarządczej i nadzorowania jakości pracy podległych pracowników.
2. Dyrektor wyznacza spośród pracowników osobę zastępującą go podczas jego nieobecności. Zastępstwa tego nie można powierzyć głównemu księgowemu.
§ 10. Ośrodek Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej i obsługi, do których stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz odrębne przepisy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.
§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 12. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości i efektywności ich wykorzystania.
2. Dyrektor zarządza mieniem komunalnym przekazanym przez Gminę, ponosi odpowiedzialność za jego stan i wykorzystanie do realizacji celów statutowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działania tej instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przyznanej przez Gminę.
4. Plan działania Ośrodka Kultury uwzględnia roczny plan przychodów i kosztów, w miarę potrzeb i plan usług, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
5. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
6. Wysokość rocznej dotacji na działalność Ośrodka Kultury ustala Gmina. W celu uzyskania dotacji Dyrektor przedkłada Wójtowi w ustalonym terminie roczny plan pracy, w tym preliminarz finansowy.
7. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka Kultury, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka Kultury i nabytego mienia.
8. Fundusz Ośrodka Kultury zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku Ośrodka Kultury, będących skutkiem:
1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów;
2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
9. Ośrodek Kultury może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
10. Ośrodek Kultury może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy Ośrodka Kultury.
§ 13. Dyrektor składa Wójtowi sprawozdanie finansowe w terminach i formach ustalonych przez Wójta oraz określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Włodzimierz Rebelski Data wytworzenia informacji: 2010-11-29 16:13:50
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Rebelski Data wprowadzenia do BIP 2010-11-29 16:13:50
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2010-11-29 16:15:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2017-07-06 10:44:51
Artykuł był wyświetlony: 2219 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu