ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-01-25 12:52:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
4 Adam Jaskulski Wójt (68) 3273115 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2007-01-25 12:52:06
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2007-01-25 12:52:06
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2007-01-25 12:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 09:05:26
Artykuł był wyświetlony: 10956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Świdnica

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2003-09-16 13:19:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr inż. Adam Jaskulski
Data wyboru na urząd: 29.06.1994

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 27) nie można łączyć funkcji Wójta oraz jego zastępcy z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.

Wg art. 30 Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 31 Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Wg art. 33 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 60 za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
dokonywania wydatków budżetowych,
zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
dysponowania rezerwami budżetu gminy,
blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art. 90). Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych
w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Adam Szreder Data wytworzenia informacji: 2003-09-16 13:19:56
Osoba, która odpowiada za treść: Adam Szreder Data wprowadzenia do BIP 2003-09-16 13:19:56
Wprowadził informację do BIP: Iwo Dziechciarow Data udostępnienia informacji: 2003-09-16 13:21:29
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Noga Data ostatniej zmiany: 2016-02-25 09:03:00
Artykuł był wyświetlony: 11379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu