ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 grudnia 2016r. pana Pawła Ratusia, ul. Przylep – Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra działającego z upoważnienia Inwestora – Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa dróg wewnętrznych i ciągów pieszych w m. Słone na działkach oznaczonych nr 887/4, 887/1, 301, 887/27, 248/5, 479/3, 479/72 obręb Słone”, gmina Świdnica, po zapoznaniu się z opiniami: - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze znak: NS-NZ.7720.8.2017.2 z 27 stycznia 2017r. oraz - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.4240.44.2017.PK z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie konieczności nałożenia na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-20 13:07:47

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Świdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu